Ticket #847 (closed Förbättring: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/partiet/medlemsfordelning

Reported by: anonymous Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: medlemstäthetsförklaring
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Jag skulle önska att i sidan få med information om hur medlemstätheten räknats ut - är det i procent av befolkningen i området, eller rena antalssiffror, t ex.

Jag skulle också önska att det stod vilket årmånaddatum som uppgifterna gällde.

tack på förhand/Rolf

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Datumet uppgifterna gällde är idag, den uppdateras löpande mot vårt medlemsregister, har för mig det är omkring var tionde minut.

Däremot osäker på hur det räknas, men det ska allt kunna tas reda på :)

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:3 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.