Ticket #848 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Går ej att hantera volontärer

Reported by: dansve Owned by: JorgenL
Priority: blocker Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag hittade nyss två fel vid hantering av volontärer. De är troligen relaterade men jag kan inget garantera.

Fel 1 uppstår när man klickar på "process volonteer"
Fel 2 uppstår när man försöker assigna volontär till någon annan.

Jag försökte skicka två volontärer men båda låg kvar efter felmeddelandet. Efter ut/inloggning hade den ena försvunnit men jag vet inte än om han skickats trots felmeddelandet.

Attachments

pw_fel_1.jpg Download (41.3 KB) - added by dansve 13 years ago.
pw_fel_2.jpg Download (80.8 KB) - added by dansve 13 years ago.

Change History

Changed 13 years ago by dansve

Changed 13 years ago by dansve

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

Så, det var en del filer som låg på fel ställen.
Testa igen.

comment:2 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Felet löst!

Ursäkta dröjsmålet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.