Ticket #849 (closed Förbättring: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

aktivister ska kunna välja att skriva in sin adress för att få valsedlar hemskickade till sig på dom vallokaler där funkisar satt att det ska göras

Reported by: SimonB. Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Johan mlg Karlsson kan berätta mer

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by SimonB.

  • Type changed from Defekt to Förbättring

comment:2 Changed 9 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.