Ticket #850 (closed Förbättring: onhold)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

bättre spårning / översikt på status för vallokaler

Reported by: SimonB. Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

sedan vill Johan mlg att alla valsedlar spåras.
När någon lägger ut valsedlar skickar denne sedan ett sms till oss som används för att uppdatera statusen i valbok.
Ett fåtal människor med bilar kör runt och kollar vallokaler som inte markerats gröna.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

  • Owner changed from speakman to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to onhold

Vi har det i åtanke, men kommer inte att hinna med att göra så mycket

Note: See TracTickets for help on using tickets.