Ticket #851 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Orgbaserade roller i de sidor som PW exporterar till hemsidan

Reported by: nils.agnesson@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc: Richie

Description

Kontaktsidorna på pps hemsida, exempelvis  http://www.piratpartiet.se/agera/malmo kan vi även lägga till så att organisationsrollerna syns där?

Jag tog bort en del lokala roller igår utan att veta om att dessa länkades till kontaktsidorna (t.ex.  https://pirateweb.net/Pages/Public/PhpIncludes/GeographyOfficersPPSE.aspx?GeographyId=11 )

i pw sätter vi behörigheter på organization och inte local

 https://pirateweb.net/Pages/v4/admin/EditPermsGrid.aspx

det finns ingen mening att man anvsvarar för medlemmarna i UP Malmö som bor i lunds kommun

Jag vill att om man är har chairman för UP Alingsås så ska det synas på sidan.

vice/treasure osv.

  • Nils Agnesson

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.