Ticket #852 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Lista personer med skulder

Reported by: marten.fjallstrom@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag skulle behöva en funktion som listade de som fått CA men inte redovisat dem. /Mårten

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Känns numera fixat, [Ekonomi] - [Review & Invoice Advance Debts]
 https://pirateweb.net/Pages/v4/Financial/InvoiceAdvanceDebts.aspx

(Är förtäljer dock inte när fiolk sedan lämnat in en claim som inte hunnit valideras. Men ändå.)

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.