Ticket #910 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Vanlig medlem ska kunna byta/lägga till medlemskap i lokalavdelning

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Idag kan endast funktionärer byta/lägga till ett medlemskap i en lokalavdelning genom att söka på andra eller sig själv. Det bör under mina uppgifter finnas en liknande funktion som den enskilda medlemmen kan använda.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by agnesson

Se även ticket #76 för att visa medlemskap

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Räcker med att det går att se sina egna och info om hur man lägger till fler.

Note: See TracTickets for help on using tickets.