Ticket #246 (closed Defekt: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Täckningen visar fel

Reported by: max.sidenstjarna@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Täckningen visar fel i Borlänge kommun på förtidsröstnings lokalerna.

5 / 5 förtidsröstningslokaler
När det i själva värket borde vara.
3 / 5 förtidsröstningslokaler

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

duplicate of #229
working on it

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.